Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Wanneer in deze voorwaarden gesproken wordt over Tessel Air dan worden hiermee bedoeld:
   1. Paracentrum Texel B.V.:
    ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 37052638
   2. Paracentrum Zeeland B.V.:
    ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 22041973
   3. Tessel Air:
    ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 3703652
   4. Skydive Ameland B.V.:
    ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 55077587
  2. Klant:
   de natuurlijke of- rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening diensten cq. zaken worden geleverd.
  3. Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen
 2. Toepasselijkheid
  1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tessel Air zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in deze voorwaarden dan zijn deze voor Tessel Air alleen bindend indien en voorzover deze door Tessel Air uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, dan zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.
  4. Tessel Air is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
  5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering” worden hieronder zowel zaken als het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.
  6. Indien u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso) kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met 25,00 euro registratiekosten.
 3. Prijzen
  1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Tessel Air houdt zich het recht voor door veranderingen in brandstof en/of landingsprijzen toeslagen te berekenen.
  3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten.
  4. Indien er sprake is van een actie of actie-dag dan wordt hierop geen extra korting verleend.
  5. Er wordt geen korting op korting verleend: dit geldt ook voor reserveringskorting.
 4. Cadeaubonnen
  1. Op cadeaubonnen is het retourrecht van toepassing.
  2. Cadeaubonnen worden automatisch per email geleverd, direct na het succesvol afronden van de betaling. De cadeaubon is voorzien van een uniek cadeaubon nummer waarmee de bon geidentificeerd kan worden, en dus ook de waarde die de bon vertegenwoordigd, bij het maken van een reservering aan de balie van Tessel-Air.
  3. Cadeaubonnen zijn overdraagbaar.
   1. De door u gekochte en door ons aan u geleverde (cadeau)bonnen kunnen worden gebruikt door u of door de ontvanger die u hebt aangegeven tijdens de oorspronkelijke transactie.
   2. (cadeau)bonnen zijn overdraagbaar en kunnen worden gebruikt door derden. Tessel-Air is niet aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van uw (cadeau)bonnen.
  4. (Cadeau)bonnen hebben geen contante waarde
   1. De door u gekochte en door ons aan u geleverde (cadeau)bonnen hebben geen contante waarde. (cadeau)bonnen kunnen alleen worden ingelost voor de diensten die zijn vermeld op het (cadeau)bonnen.
  5. Geldigheid van de cadeaubon
   1. De door u gekochte en door ons aan u geleverde vliegtickets verliezen hun geldigheid na vierentwintig (24) maanden, na uitgifte datum, of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving van het land waarin ze worden ingelost.
 5. Aansprakelijkheid
  1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met Tessel Air.
  2. Aansprakelijkheid van Tessel Air jegens klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen is uitgesloten.
 6. Overmacht
  1. In geval van Overmacht is Tessel Air niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij klant ontstane schade.
  2. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
 7. Afkoelingsperiode
  1. Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De zogenaamde “afkoelingsperiode”, die in de wet “kopen op afstand” wordt genoemd, is niet van toepassing op cursussen of tandemsprongen die u via onze site boekt.
 8. Slotbepalingen
  1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit de door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.
Vlucht boeken Cadeaubon kopen